Jahres Programm Corinas Ponyschule

16.01.2019          Pony Nachmittag

23.01.2019          Wintershooting

30.01.2019          Pony Shoting Basteln

 

27.02.2019          Pony Nachmittag

13.03.2019          Pony Nachmittag

23.03.2019 Pony  Tag Schatzsuche

03.04.2019          Pony Nachmittag

16.04-19.04.2019 Pony Tages Lager  Übernachtung

20.04.2019          Pony Ostern

22.04.2019          Einhorn Tag

23.04.2019          Pony Tag

26.04.2018          Pony Tages ausflug

08.05.19 Ponynachmittag

30.05.-01.06.2019 Auffarts Lager

05.06.19 Pony Nachmittag

03.07.19               Pony Nachmittag

17.07.-18.07.2019 Ponyübernachtung

22.07.2019-26.07.2019 Tages Lager

26.07.2019-28.07.2019   Pony Wochenende

29.07.2019          Ponytag

30.07.2019          Ponytag

05.08.-09.08.2018            Indianer Woche mit Pfeil und Bogen

14.08.19 Pony Nachmittag

30.09.2018-04.10.2019   Pony Tages Lager

07.10.19.-11.10.19           pony halb Tages Lager

02.10.2019                          Pony nachmittag

04.12.19               Pony Nachmittag

 07.12.2019 Chlaustag

08.12.2019          Weihnachts Shooting Pony morgen

08.12.2019          Wichtelwerkstatt

14.12.2019          Wichtelwerlstatt

 

 

empty